Termeni și Condiții

Prezentul document descrie termenii și condițiile de utilizare a site-ului gapthemind.ro, de rezervare a jocului, precum și de participare la jocurile organizate de către GAP THE MIND ESCAPE ROOMS S.R.L. 

Prin simpla afișare a acestui document pe site-ul www.gapthemind.ro se prezumă că toți clienții/utilizatorii au luat la cunoștință de toate regulile prezentate în cuprinsul acestuia pe care l-au citit și înțeles în întregime și își exprimă consimțământul cu privire la respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în document, anterior rezervării și participării la oricare din camerele / jocurile de escape room organizate de către societatea GAP THE MIND ESCAPE ROOMS S.R.L.

 1. Politica site-ului

GAP THE MIND ESCAPE ROOMS S.R.L. (Societatea sau GtM) este o persoană juridică română cu sediul în Popești Leordeni, str. Maica Tereza nr. 11, Corp 4, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2985/2020, CUI: 42807430, telefon 0771.598.389, adresă de email contact@gapthemind.ro. Societatea își desfășoară activitate la punctul de lucru situat în București, str. Traian nr. 42, sector 3.

Societatea are dreptul exclusiv de administrare a site-ului www.gapthemind.ro precum și dreptul de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al acestuia.

Conținutul Site-ului se referă la fiecare element de text, imagine, audio-video, mod de aranjare în pagina, elemente de coding care se regăsesc pe www.gapthemind.ro. În ceea ce privește conținutul Site-ului, copierea, reproducerea și folosirea conținutului în interese proprii, fără acordul expres, prealabil și scris al Societății, sunt strict interzise și se pedepsesc conform legii.

Societatea oferă Utilizatorului acces limitat pe site-ul www.gapthemind.ro, în interes personal – efectuarea de rezervări sau informare. Utilizatorul nu are dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul prealabil scris al Societății.

Accesarea sau vizitarea Site-ului, a oricărei pagini din acesta constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, precum și a oricărei prevederi din acesta. Neacceptarea acestui Document, ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Site-ului, modul de funcționare al acestuia, tipul de informații afișate pe Site, precum și Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului și fără a fi necesar un acord expres al Utilizatorului în acest sens.

Modificările vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin simpla afișare pe Site și vor fi socotite ca fiind acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe Site.

Este de datoria Utilizatorului să viziteze periodic prezentul Document pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care este obligat să le respecte.

Utilizatorul are următoarele obligații:

a) nu va modifica, distribui, copia, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui Site, decât în conformitate cu Termenii și Condițiile, precum și cu legislația aplicabilă.

b) nu va desfășura și nu va permite activitatea de cracking, hacking sau a atacurilor din categoria „refuzul serviciului” (i.e. interferență cu serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server). Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, conform dispozițiilor civile și penale aplicabile.

În nicio circumstanță Societatea, nu se face responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate exclusiv, în orice fel, de folosirea sau gradul de performanță al acestui Site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

Orice plângere sau nemulțumire cu privire la funcționarea Site-ului trebuie transmisă, în scris la adresa de e-mail contact@gapthemind.ro. Societatea va investiga plângerea în termen de 30 de zile de la primire.

Orice conflict apărut între Utilizatori și Societate se va rezolva pe cale amiabilă, prin înțelegere între părți.

În cazul în care conflictul nu este soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din Municipiul București.

Interpretarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor se va face conform legii române. În cazul unor contradicții între versiunea în limba română și orice altă limbă, versiunea în limba română va prevala.

Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislația în vigoare. Politica de confidențialitate a Societății este disponibilă de asemenea pe site la secțiunea corespunzătoare.

Utilizatorul își asumă faptul că folosirea serviciului pus la dispoziție de Site se va face numai cu bună-credință și în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Descrierea și regulile jocului de escape room

Un escape room este o experiență din viața reală în care jucătorii interacționează, pe o durată de timp limitată (de regulă între 60 și 90 de minute), cu puzzle-uri logice și decoruri special construite pentru a crea o atmosferă tematică, bazându-se pe cunoștințele colective ale grupului, pe inteligența de a descoperi indicii, a rezolva puzzle-uri și a parcurge povestea.

Pe lângă jocurile de tip escape room, organizatorul poate oferi publicului / clienților interesați și alte activități distractive de tip treasure hunt, ori evenimente corporate conform cerințelor clientului bazate în special pe activități intelectual – recreative de tipul celor regăsite într-un escape room.

Pentru a participa la oricare din jocurile de tip escape room puse la dispoziție clienților de către Societate este nevoie de efectuarea unei rezervări valide pe site-ul www.gapthemind.ro. 

De regula, rezervarea unui joc este gratuită, însă organizatorul poate stabili obligativitatea achitării în avans a unor activități / servicii oferite. Plata prețului se poate face fie online fie la momentul prezentării jucătorilor la data și ora stabilită în rezervare, înainte de începerea jocului. Anularea unei rezervări este de asemenea gratuită, fiind un drept exclusiv al jucătorilor. Anularea cu mai puțin de două ore înainte de începerea jocului dă dreptul GtM de a restricționa rezervările ulterioare ale aceleiași persoane. De asemenea, anularea unei rezervari pre-achitate online se poate face cu cel mult 24 de ore înainte de ora stabilită pentru începerea jocului / activității.

Prețul fiecărui joc / activitate puse la dispoziție de către organizator este afișat în mod vizibil în moneda RON/LEU pe site la secțiunea „Prețuri”.

Pentru efectuarea unei rezervări este necesară comunicarea unor date cu caracter personal. Societatea își asumă respectarea tuturor normelor legale privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt prevăzute în legislația în vigoare. Pentru mai multe detalii consultați secțiunea Politica de confidențialitate.

Prin efectuarea unei rezervări toți participanții echipei își asumă că au citit și înțeles prezentul regulament, aceștia având responsabilitatea deplină cu privire la încălcarea regulilor prevăzute în prezentul document.

Numărul de participanți/jucători la un joc de tip escape room al societății diferă de la cameră la cameră și va fi afișat pe site în mod vizibil pentru fiecare joc în parte. Acesta nu poate fi însă mai mic de 2 persoane și nici mai mare de 6 persoane.

Jocurile organizate de către Gtm se adresează numai persoanelor cu vârsta de peste 14 ani. Refuzul legitimării de către oricare participant dă dreptul Gtm de a-i interzice acestuia la joc. Prin excepție, sunt acceptați să participe și copii cu vârsta de peste 10 ani numai dacă sunt însoțiți de cel puțin un adult care va intra cu ei în cameră în calitate de membru al echipei de joc și își va asuma supravegherea acestora.

Toate jocurile organizate de Gtm nu necesită sub nicio formă utilizarea forței fizice ori a altor metode violente sau agresive, acestea fiind strict interzise pe parcursul jocului. De asemenea, rezolvarea puzzle-urilor nu implică alterarea ori distrugerea mobilierului existent în cameră, a instalațiilor ori a obiectelor decorative. 

Distrugerea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a oricărui obiect aflat în cameră dă dreptul Gtm la următoarele acțiuni: întreruperea imediată a jocului, scoaterea întregii echipe din joc, imputarea contravalorii pagubelor pricinuite precum și a câștigurilor nerealizate constând în rezervări viitoare ce nu pot fi onorate până la repararea obiectelor deteriorate.

Camerele de joc realizate de Gtm au fost realizate cu respectarea tuturor măsurilor de precauție în vederea preîntâmpinării oricăror accidente. În acest sens, nu există înăuntrul niciunei camere elemente sau obiecte dăunătoare ori periculoase pentru integritatea fizică a jucătorilor. De asemenea, toți participanții primesc anterior începerii jocului un scurt instructaj privind siguranța lor pe durata jocului. 

Jucătorii își asumă în întregime orice responsabilitate pentru suferințele de ordin fizic sau psihic ce pot interveni pe durata unui joc și sunt cauzate prin acțiunile ori inacțiunile acestora voluntare ori involuntare.

Se recomandă jucătorilor să ajungă în locația indicată pe site cu 15 minute înaintea orei stabilite prin rezervare, timp necesar în vederea descrierii jocului, instruirii acestora cu privire la regulile de conduită în interiorul camerei, regulile de securitate și sănătate și regulile privind prevenirea incendiilor. 

Întârzierea față de ora stabilită prin rezervare poate atrage fie reducerea timpului de joc al echipei în cauză cu numărul de minute corespunzătoare fie anularea rezervării dacă timpul rămas efectiv de joc este mai mic de jumătate din durata maximă stabilită pentru joc. Reducerea timpului de joc al unei echipe ce a întârziat nu presupune și reducerea prețului ce trebuie achitat.

Nu este permis accesul la joc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante. În astfel de cazuri, organizatorii își rezervă dreptul de a anula sau întrerupe imediat jocul fără rambursarea contravalorii acestuia. De asemenea nu este permis accesul cu băuturi alcoolice sau substanțe stupefiante în incinta locațiilor Gtm.

Înregistrarea video și fotografierea sunt strict interzise în incinta camerelor de joc. În caz de nerespectare a acestor reguli, jocul va fi întrerupt imediat de către organizatori fără restituirea prețului, iar jucătorii pot fi trași la răspundere pentru încălcarea prevederilor legale privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și de autor.

Participanții au fost înștiințați și și-au dat acordul cu privire la faptul că pe parcursul derulării jocului aceștia sunt urmăriți video live cu ajutorul unor camere de luat vederi amplasate în interiorul camerelor de joc, fără ca imaginile respective să fie înregistrate. Unicul scop al supravegherii video este pentru a asigura buna desfășurare a jocului, precum și pentru intervenția rapidă în cazul unor situații excepționale.

Obiectele personale ale jucătorilor, cum ar fi telefoane mobile, chei, genți, rucsacuri, alimente, băuturi etc., vor fi lăsate în vestiarele securizate puse la dispoziție de către Gtm.

Participanții se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor detaliilor jocurilor, cum ar fi: decoruri, scenarii, puzzle-uri, indicii, coduri, rezolvări ș.a.m.d. Dezvăluirea către public, fără acordul Gtm a oricăror din aceste elemente este strict interzisă și poate atrage răspunderea patrimonială a jucătorilor vinovați.

Participarea la joc a persoanelor care suferă de diverse boli/afecțiuni care în contextul desfășurării jocului le-ar putea afecta în vreun fel starea de sănătate nu este recomandată. Fiecare persoană în parte este răspunzătoare în totalitate cu privire la decizia de a participa la un joc organizat de către Gtm și a consecințelor ce vor decurge ca urmare a propriei decizii, societatea având numai o obligație de informare cu privire eventualele riscuri, obligație ce se consideră îndeplinită prin simpla afișare a prezentului document pe site.  În acest sens, societatea nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice incidente sau prejudicii de ordin fizic suferite în timpul jocului de către jucătorii în cauză.

Societatea nu tolerează nicio formă de hărțuire, comportament antisocial sau abuz (verbal sau fizic), față de personalul și / sau clienții săi. Sesizarea unor astfel de situații va conduce automat la încetarea jocului precum și la sesizarea autorităților competente.

Participanții la joc declară pe propria răspundere că au citit și înțeles prezentul regulament, că sunt de acord și își asumă toate obligațiile prevăzute în cuprinsul acestuia. De asemenea, declară pe propria răspundere că nu vor întreprinde nicio acțiune care să provoace lor înșiși sau celorlalți suferințe fizice ori psihice.

Nerespectarea oricăror obligații prevăzute mai sus, dă dreptul societății, în funcție de situație, să întrerupă imediat jocul, să nu permită accesul în incinta locațiilor GtM a persoanelor vinovate și totodată să întreprindă toate demersurile legale necesare restabilirii ordinii și recuperării tuturor prejudiciilor cauzate.


Politica de Confidențialitate

ȘI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Prezentul document descrie politica societății GAP THE MIND ESCAPE ROOMS S.R.L. în ce privește colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru buna desfășurarea a activității societății este necesară colectarea unor date cu caracter personal de la jucători la momentul efectuării rezervării. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai în conformitate cu legislația în domeniu în vigoare, operatorul luând toate măsurile legale pentru a păstra confidențialitatea acestora. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți (societatea în calitate de operator de date și utilizatorul site-ului în calitate de persoană vizată) sunt prezentate în cele ce urmează.

Prin realizarea rezervării se prezumă că toți clienții/utilizatorii au luat la cunoștință de toate regulile prezentate în cuprinsul acestuia pe care l-au citit și înțeles în întregime și își exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către societate în scopul legal indicat și în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare.

Denumirea și datele de identificare ale operatorului de date cu caracter personal

GAP THE MIND ESCAPE ROOMS S.R.L. (Societatea sau GtM) – persoană juridică română cu sediul în Popești Leordeni, str. Maica Tereza nr. 11, Corp 4, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/2985/2020, CUI: 42807430, telefon 0771 598 389, adresă de email contact@gapthemind.ro. Societatea își desfășoară activitate la punctul de lucru situat în București, str. Traian nr. 42, sector 3. 

Ce sunt datele cu caracter personal?

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Ce date cu caracter personal prelucrează operatorul?

La momentul efectuării unei rezervării operatorul GAP THE MIND ESCAPE ROOMS S.R.L. prelucrează următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresă de email

În plus, pe lângă aceste date, operatorul mai poate solicita clienților, în funcție de scopul legitim pe care îl urmărește următoarele date cu caracter personal: adresă de facturare, cod numeric personal, număr de fax, numele și forma juridică în cazul persoanelor juridice, numărul de înregistrare la Registrului Comerțului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare.

Respectarea principiilor legale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Societatea își asumă faptul că toate colectările și prelucrările de date cu caracter personal respectă următoarele principii:

 • Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • Datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea prelucrează datele cu caracter personal numai în scopurile legitime necesare în vederea desfășurării raporturilor juridice dintre aceasta și jucători, cum ar fi:

 • înregistrarea rezervărilor
 • confirmarea telefonică și pe e-mail a rezervărilor
 • orice comunicare în relația cu clienții necesară bunei desfășurări a jocului
 • informarea clienților în legătură cu orice incidente apărute în legătură cu rezervarea ori disponibilitatea jocului
 • transmiterea formularului de feedback
 • Publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii acestora.
 • Transmiterea prin SMS de notificări
 • Efectuarea de apeluri / transmiterea de email-uri de prezentare a ofertelor, serviciilor și produselor companiei
 • Facturarea și încasarea serviciilor oferite

Durata stocării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor legitime indicate anterior, dar nu mai mult de 5 ani ori până la exercitarea dreptului de ștergere.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Societatea se obligă să respecte toate drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR). Drepturile persoanei vizate sunt următoarele:

 • Dreptul la transparență (dreptul la informare)
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 • Dreptul de rectificare (actualizare) a datelor cu caracter personal
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție
 • Dreptul la portabilitate
 • Drepturi în legătură cu procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Transferul datelor către alte persoane

Societatea nu transferă datele cu caracter personal către alți operatori fără notificarea sau cererea prealabilă a persoanei vizate.

Societatea poate păstra sau dezvălui informații transmise în vederea respectării prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a răspunde unei cereri din partea autorităților publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-și exercita drepturile legale, pentru a se apăra în cadrul acțiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau raporta activități ilegale, precum fraudă, abuzuri, încălcări ale termenilor și condițiilor sau amenințări la adresa securității Societății sau siguranței fizice a oricărei persoane.

Notificări și autorități competente

Notificările cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi transmise Societății printr-un mesaj la adresa de e-mail contact@gapthemind.ro. 

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal prin transmiterea unei notificări la sediul autorității: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 


Plata Online și Politica de Retur

Plata unor produse și servicii oferite de către GTM se poate face și online cu cardul prin intermediul unei platforme de plăți securizate. 

După confirmarea plății, utilizatorii vor primi un email conținând un cod de identificare a serviciilor achiziționate, precum și factura aferentă. Pentru a beneficia efectiv de serviciile cumpărate, cumpărătorul trebuie să facă o programare pe site-ul organizatorului la rubrica dorită / aferentă serviciului cumpărat. 

Neefectuarea unei rezervări în termenul stabilit de către GTM atrage imposibilitatea companiei de a oferi serviciile plătite, fără a exista obligația de restituire a prețului achitat. Cu excepția situației în care nu se prevede în mod expres un termen mai scurt, serviciile achiziționate online sunt valabile 6 luni din momentul primirii emailului de confirmare.

Returul / anularea serviciilor cumpărate online este posibilă pe o perioadă de 14 zile de la momentul confirmării plății. În acest caz, cumpărătorul trebuie să trimită un email către GTM (contact@gapthemind.ro) prin care își exprimă dorința de a anularea serviciile cumpărate, caz în care, compania se obligă să restituie în integralitate contravaloarea serviciilor achitate în termen de 14 zile de la primirea emailului de la cumpărător.

Cu toate acestea, dacă utilizatorul dorește returul / anularea serviciilor cumpărate cu mai puțin de 24 de ore înaintea datei stabilite prin programare / rezervare ori înainte de data limită până la care acesta putea face rezervarea, restituirea prețului achitat se va face în proporție de 80%, în aceleași condiții arătate mai sus.

en_USEnglish